CDBVariant

CDBVariant nie klasy podstawowej.

Obiekt CDBVariant reprezentuje typ wariantu danych dla klas MFC ODBC. CDBVariant jest podobny do COleVariant; jednak CDBVariant nie korzystają z mechanizmu OLE. CDBVariant pozwala na przechowywanie wartości nie martwiąc się o typ danych wartości. CDBVariant utwory typ danych bieżącą wartość, która jest przechowywana w Unii.

Klasa CRecordset wykorzystuje obiektów CDBVariant w trzy funkcje składowe: GetFieldValue, GetBookmarki SetBookmark. GetFieldValue pozwala na przykład dynamicznie pobiera dane w kolumnie. Ponieważ typem danych kolumny nie mogą być znane w czasie wykonywania, GetFieldValue używa obiektu CDBVariant do przechowywania danych kolumny.

# include lt;afxdb.h>

Członkowie klasy |nbsp; Wykres hierarchii

Zobacz też CRecordset, CRecordset::GetFieldValue, CRecordset::GetBookmark, CRecordset::SetBookmark

Index