CDateTimeCtrl

Obiekt CDateTimeCtrl hermetyzuje funkcje formantu wyboru daty i godziny. Formant Wybór daty i godziny (kontrola DTP) zapewnia prosty interfejs do wymiany informacji Data i godzina z użytkownikiem. Ten interfejs zawiera pola, z których każda wyświetla część daty i godziny informacji przechowywanych w formancie. Użytkownik może zmienić informacje przechowywane w formancie zmieniając zawartość ciąg w danym polu. Użytkownik może przechodzić do innego pola za pomocą myszy lub klawiatury.

Formant Wybór daty i godziny można dostosować, stosując wiele różnych stylów do obiektu, podczas jej tworzenia. Zobacz datę i czas próbnika sterowanie style w zestawie SDK platformy dla więcej informacji na temat stylów charakterystycznych dla formantu wyboru daty i godziny. Można ustawić format wyświetlania formantu DTP, przy użyciu stylów formatowania. Tych stylów formatowania są opisane w Ustawień domyślnych formatów wyświetlania DTP w zestawie SDK platformy.

Formant Wybór daty i czasu używa również powiadomienia i wywołania zwrotne, które są opisane w CDateTimeCtrl za pomocą programu Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxdtctl.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Hierarchii wykresu

Próbkinbsp; CMNCTRL1 próbki MFC

Zobacz też CMonthCalCtrl

Index