CDateTimeCtrl::SetTime

BOOL SetTime (const COleD&ateTimeamp;timeNew );

BOOL SetTime (const CTime * pTimeNew );

BOOL SetTime (LPSYSTEMTIME pTimeNew = NULL);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

timeNew

Odwołanie do obiektu COleDateTime zawierających do którego formant zostanie ustawiony.

pTimeNew

W drugiej wersji powyżej wskaźnik do obiektu CTime zawierających czasu, do którego formant zostanie ustawiony. W trzecia wersja powyżej wskaźnik do strukturę SYSTEMTIME zawierającą godzinę do którego formant zostanie ustawiony.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 DTM_SETSYSTEMTIME, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Realizacji MFC SetTimemożna skorzystać z klas COleDateTime lub CTime , lub można wykorzystać strukturę SYSTEMTIME , aby ustawić informacje o czasie.

Omówie&nie CDateTimeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDateTimeCtrl::GetTime

Index