CDateTimeCtrl::SetRange

BOOL SetRange (const COleDateTime * pMinRange, const COleDateTime * pMaxRange );

BOOL SetRange (const CTime * pMinRange, const CTime * pMaxRange );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pMinRange

Wskaźnik do obiektu COleDateTime lub CTime zawierających najwcześniejszym terminie w obiekcie CDateTimeCtrl.

pMaxRange

Wskaźnik do obiektu COleDateTime lub CTime zawierające najnowsze terminie w obiekcie CDateTimeCtrl.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 DTM_SETRANGE, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

W celu wykonania MFC firmy można określić zwyczajów COleDateTime lub CTime . Jeśli obiekt COleDateTime ma wartość NULL stan, zakres zostaną usunięte. Jeśli wskaźnik CTime lub wskaźnik COleDateTime ma wartość NULL, zakres zostanie usuni?ty.

Omówie&nie CDateTimeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDateTimeCtrl::GetRange

Index