CDateTimeCtrl::SetFormat

BOOL SetFormat (LPCTSTR pstrFormat );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pstrFormat

Wskaźnik ciąg zakończony zerem formatu, który definiuje żądany wyświetlania. Ustawienie tego parametru na wartość NULL spowoduje zresetowanie kontroli ciąg formatu domyślnego dla bieżącego stylu.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 DTM_SETFORMAT, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CDateTimeCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index