CDataPathProperty

Klasa CDataPathProperty implementuje właściwości formantu OLE, które mogą być ładowane asynchronicznie. Asynchroniczne właściwości są ładowane po wszczęciu synchroniczne.

Klasa CDataPathProperty jest pochodną CAysncMonikerFile. Implementuje asynchroniczny właściwości formantów OLE, pochodną klasy CDataPathPropertyi zastąpić OnDataAvailable.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobach używania formantów ActiveX i asynchronicznych monikerów w aplikacji internetowych zobacz następujące artykuły w Visual C++ Programmer's Guide:

# include lt;afxctl.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  MFC obrazie próbki

Zobacz też CAsyncMonikerFile

Index