CDataPathProperty::GetControl

COleControl * GetControl ( );

Wartość zwracany

Zwraca wskaźnik do formantu OLE skojarzone z obiektem CDataPathProperty . NULL nawet formantu skojarzono.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby pobrać obiekt COleControl skojarzone z obiektem CDataPathProperty.

Omówie&nie CDataPathProperty |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDataPathProperty::SetControl

Index