CDataPathProperty::CDataPathProperty

CDataPathProperty ( COleControl * pControl );

CDataPathProperty ( LPCTSTR lpszPath, COleControl * pControl );

Parametry

pControl

Wskaźnik do obiektu formantu OLE, aby być skojarzone z tym obiektem CDataPathProperty.

lpszPath

Ścieżka, która może być bezwzględny lub względny, używany do tworzenia asynchronicznego monikera, odwołujące się do rzeczywistego bezwzględne położenie właściwość. CDataPathProperty używa adresów URL, nie nazw plików. Jeoli obiekt CDataPathProperty dla pliku, dołączy file:// do ścieżki.

Uwagi

Tworzy obiekt CDataPathProperty . Obiekt COleControl wskazywanego przez pControl jest używana przez otwarte i pobierane przez klas pochodnych. Jeśli pControl ma wartość NULL, formant używany z otwartym powinny zostać ustalone z SetControl. Jeśli lpszPath ma wartość NULL, można przekazać w ścieżce poprzez otwartą lub ustawić ją z SetPath.

Omówie&nie CDataPathProperty |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDataPathProperty::Open, CDataPathProperty::SetControl

Index