CDataExchange::PrepareCtrl

HWND PrepareCtrl (int nIDC);
rzut (CNotSupportedException);

Wartość zwracany

HWND kontroli przygotowywany do DDX lub DDV.

Parametry

nIDC

Identyfikator formantu mają być przygotowane do DDX lub DDV.

Uwagi

Ramach wywołuje funkcję tego Państwa do przygotowania kontroli określonego okna dialogowego wymiany danych (DDX) i sprawdzanie poprawności (DDV). Zamiast tego użyj PrepareEditCtrl w formantach edycyjnych; Użycie tej funkcji członek dla wszystkich innych formantów.

Przygotowanie składa się z przechowywania formantu HWND w klasie CDataExchange . Ramy używa ten uchwyt, aby przywrócić fokus do formantu wcześniej koncentruje się w przypadku wystąpienia awarii DDX lub DDV.

Deweloperzy niestandardowych procedur DDX lub DDV powinna wywołać PrepareCtrl dla wszystkich formantów Edycja, dla których są one wymiany danych za pośrednictwem DDX lub Sprawdzanie poprawności danych za pośrednictwem DDV.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pisania własnych procedur DDX i DDV zobacz technicznych Uwaga 26. Przegląd DDX i DDV, zobacz okno dialogowe Data Exchange i sprawdzania poprawności i Okno dialogowe pole tematy w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie CDataExchange |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDataExchange::Fail

Index