CDataExchange::m_pDlgWnd

Uwagi

Zawiera wskaźnik do obiektu CWnd , dla których okno dialogowe wymiany danych (DDX) lub sprawdzania poprawności (DDV) jest mającego miejsce. Obiekt ten jest zazwyczaj obiektu CDialog . Deweloperzy niestandardowych procedur DDX lub DDV można użyć tego wskaźnika do uzyskania dostępu do okna dialogowego, zawierającego formanty działają na.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pisania własnych procedur DDX i DDV zobacz technicznych Uwaga 26. Przegląd DDX i DDV, zobacz okno dialogowe Data Exchange i sprawdzania poprawności i Okno dialogowe pole tematy w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie CDataExchange |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index