CDatabase::GetConnect

St&ała CStringamp; GetConnect ( ) Stała;

Wartość zwracany

Stała odniesienie do CString zawierających ciąg połączenia, jeśli została wywołana OpenEx lub otwarte ; w przeciwnym razie pustym ciągiem.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa pobrać ciąg połączenia używany podczas wywołania OpenEx lub Otwórz który połączony obiekt CDatabase ze źródłem danych.

Aby uzyskać opis tworzenia ciąg połączenia, zobacz CDatabase::Open.

Omówie&nie CDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDatabase::OpenEx, CDatabase::Open

Index