CDatabase::ExecuteSQL

nieważne ExecuteSQL ( LPCSTR lpszSQL );
rzut ( CDBException );

Parametry

lpszSQL

Wskaźnik ciąg zakończony zerem, zawierające ważne polecenia SQL do wykonania. Można przekazać CString.

Uwagi

Wywołania funkcji członek, gdy trzeba wykonać polecenia SQL bezpośrednio. Utworzyć polecenie jako ciąg zakończony znakiem null. ExecuteSQL zwraca rekordy danych. Jeśli chcesz operować na rekordy, użyj obiektu recordset zamiast.

Większość z poleceń w źródle danych są wydawane przez obiekty recordset, które obsługują poleceń do wybierania danych, wstawianie nowych rekordów, usuwanie rekordów i edytowania rekordów. Jednak nie wszystkie funkcje ODBC bezpośrednio jest obsługiwany przez klasami baz danych, więc czasami trzeba nawiązać bezpośrednie połączenie SQL za pomocą ExecuteSQL.

Przykład

CString strCmd = "Aktualizacja podatków SET Federalnej = 36%";

SPRÓBUJ
{
 nbsp; m_dbCust.ExecuteSQL (strCmd);
}

POŁÓW (CDBException, e)
{
   / / Kod błędu występuje w e - > m_nRetCode
}

END_CATCH

Omówie&nie CDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDatabase::SetLoginTimeout, CRecordset

Index