CDatabase::CommitTrans

BOOL CommitTrans ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli aktualizacje zostały pomyślnie popełnione; przeciwnym razie 0. Jeśli CommitTrans nie powiedzie się, Państwo źródło danych jest niezdefiniowane. Należy sprawdzić dane, aby określić jego stan.

Uwagi

Wywołanie funkcji członek po zakończeniu transakcji. Transakcja składa się z szeregu wywołania Add&New, Edytowanie, Usuwaniei Aktualizacja Państwa funkcje CRecordset objectnbsp; Aby rozpoczął się wywołanie funkcji członek BeginTrans . CommitTrans potwierdza transakcję. Domyślnie aktualizacje są zobowiązane niezwłocznie; wywołanie BeginTrans powoduje, że zobowiązanie aktualizacji będzie opóźniony w stosunku do momentu nazywa się CommitTrans.

Dopóki nie zostanie wywołana CommitTrans zakończenia transakcji, należy wywołać funkcję Państwa wycofywania przerwać transakcję i pozostawić źródła danych w jego pierwotnym stanie. Aby rozpocząć nową transakcję, wywołanie BeginTrans ponownie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat transakcji, zobacz artykuł Transakcji (ODBC) w Visual C++ Programmer's Guide.

Przykład

Zobacz artykuł transakcji: wykonywanie transakcji w zestawie rekordów (ODBC) w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDatabase::BeginTrans, CDatabase::Rollback

Index