CDaoWorkspace::SetIniPath

statyczne nieważne PASCAL SetIniPath (LPCTSTR lpszRegistrySubkey );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

lpszRegistrySubkey

Ciąg zawierający nazwę podklucza rejestru systemu Windows dla lokalizacji ustawień aparatu bazy danych Microsoft Jet lub parametry potrzebne dla instalowalne ISAM baz danych.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby określić lokalizację ustawień rejestru systemu Windows dla aparatu bazy danych Microsoft Jet. Wywołanie SetIniPath , tylko wtedy, gdy trzeba określić specjalne ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat „IniPath właściwości"w pomocy programu DAO.

Waż&nenbsp;  Wywołanie SetIniPath podczas instalacji aplikacji, nie wtedy, gdy aplikacja działa. SetIniPath musi zostać wywołana przed otwarciem jakichkolwiek obszarów roboczych, baz danych lub zestawy rekordów; w przeciwnym razie MFC zgłasza wyjątek.

Mechanizm ten służy do konfigurowania aparat bazy danych z ustawieniami rejestru użytkownika. Zakres ten atrybut jest ograniczona do aplikacji i nie mogą być zmieniane bez konieczności ponownego uruchamiania aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obszarów roboczych, zobacz artykuł DAO obszaru roboczego w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoWorkspace |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index