CDaoWorkspace::GetVersion

statyczne CString PASCAL GetVersion ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

CString , która wskazuje wersja aparatu bazy danych skojarzone z obiektem.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek ustalenie wersja aparatu bazy danych Microsoft Jet w użyciu. Zwrócona wartość reprezentuje numer wersji w postaci "major.minor"; na przykład "3.0". Numer wersji produktu (na przykład 3.0) składa się z numeru wersji (3), okres i numer wersji (0).

Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania informacji o obszarze roboczym, zobacz artykuł kolekcji obiektów DAO: uzyskiwanie informacji na temat obiektów DAO w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „Właściwość Version"w pomocy DAO.

Omówie&nie CDaoWorkspace |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoDatabase::GetVersion

Index