CDaoWorkspace::BeginTrans

void BeginTrans ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do inicjowania transakcji. Po wywołaniu BeginTrans, aktualizacje, które wprowadzasz do struktury danych lub bazy danych staje skuteczne po zatwierdzeniu transakcji. Ponieważ obszaru roboczego definiuje przestrzeń pojedynczej transakcji, transakcja dotyczy wszystkich otwartych baz danych, w obszarze roboczym. Istnieją dwa sposoby do ukończenia transakcji:

Zamknięcie obszaru roboczego lub obiektu bazy danych, gdy transakcja jest w stanie oczekiwania wycofuje wszystkie transakcje oczekujące.

Jeśli zachodzi konieczność izolowania transakcji na jedno źródło danych ODBC od tych innego źródła danych ODBC, zobacz opis funkcji członek SetIsolateODBCTrans.

Aby uzyskać informacje o transakcji, zobacz artykuł DAO obszaru roboczego: zarządzanie transakcjami. Aby uzyskać więcej informacji na temat obszarów roboczych, zobacz artykuł DAO obszaru roboczego. Zarówno artykuły są w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoWorkspace |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoWorkspace::GetIsolateODBCTrans, CDaoWorkspace::CommitTrans, CDaoWorkspace::Rollback

Index