CDaoTableDef::RefreshLink

void RefreshLink ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby zaktualizować informacje o połączeniu w załączonej tabeli. Zmienić informacje o połączeniu w załączonej tabeli przez wywołanie SetConnect na odpowiedni obiekt CDaoTableDef , a następnie użyć funkcji członek RefreshLink aby zaktualizować informacje. Podczas wywoływania RefreshLink, załączona tabela właściwości nie są zmieniane.

Aby wymusić zmodyfikowanego połączyć informacje zaczęły obowiązywać, należy zamknąć wszystkie otwarte obiekty CDaoRecordset w oparciu o ten zreplikowany.

Aby uzyskać więcej informacji o tabledefs, zobacz artykuły DAO zreplikowany i DAO zreplikowany: za pomocą Tabledefs w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „RefreshLink metody"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoTableDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoTableDef::SetConnect

Index