CDaoTableDef::GetName

CString GetName ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Zdefiniowane przez użytkownika nazwa tabeli.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskanie zdefiniowane przez użytkownika nazwa tabeli źródłowej. Ta nazwa zaczyna się od litery i może zawierać maksymalnie 64 znaków. Może on zawierać numery i podkreślenia znaków, ale nie może zawierać znaki interpunkcyjne i spacje.

Aby uzyskać więcej informacji o tabledefs, zobacz artykuły DAO zreplikowany i DAO zreplikowany: za pomocą Tabledefs w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „Właściwość Name"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoTableDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDaoTableDef::Set&Name, CDaoTableDef::GetConnect, CDaoTableDef::SetConnect

Index