CDaoRecordset::MoveLast

void MoveLast ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa do ostatniego rekordu (jeśli są) w zestawie rekordów bieżący rekord.

Przestroga   Wywołanie funkcji Przenieś zgłasza wyjątek, jeśli zestaw rekordów nie zawiera żadnych rekordów. Ogólnie wywołanie zarówno IsBOF , jak i IsEOF przed operacji przenoszenia do określenia, czy zestaw rekordów zawiera wszystkie rekordy. Po wywołania otwarte lub ponawianie kwerendy, wymagają IsBOF lub IsEOF.

Jeśli zadzwonisz dowolnej funkcji Przenieś , podczas gdy bieżący rekord jest aktualizowany lub dodane, aktualizacje są tracone bez ostrzeżenia.

Aby przenieść z rekordami bez stosowania warunku, należy użyć funkcji Przenieś . Za pomocą operacji wyszukiwania do lokalizowania rekordów w dynamicznego lub obiektu recordset typu migawka, które spełniają niektóre warunki. Aby zlokalizować rekord w tabeli typu obiektu recordset, wywołanie Seek.

Jeśli zestaw rekordów odwołuje się do tabeli typ zestawu rekordów, przemieszczania się bieżący indeks tabeli. Bieżący indeks można ustawić za pomocą właściwości indeksu podstawowej obiektu DAO. Jeśli bieżący indeks nie zostanie ustawiona, kolejność rekordów zwracany jest niezdefiniowana.

Jeśli zadzwonisz MoveLast na obiektu recordset opartego na kwerendzie SQL lub querydef kwerendy jest zmuszony do zakończenia i obiektu recordset zostanie całkowicie wypełniony.

Aby przemieścić bieżącego rekordu w obiekcie recordset określoną liczbę rekordów do przodu lub do tyłu, wywołanie przenieść.

Aby uzyskać więcej informacji na temat znajdowania rekordów, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: nawigacji zestawu rekordów w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz tematy „metody Move"i"MoveFirst, MoveLast, MoveNext, MovePrevious metody"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDaoRecordset::Move, CDaoRecordset::MoveFirst, CDaoRecordset::Move&Next, CDaoRecordset::MovePrev

Index