CDaoRecordset::m_strFilter

Uwagi

Zawiera ciąg, który jest używany do skonstruowania klauzuli WHERE w instrukcji SQL. Nie obejmuje słowo zarezerwowane, gdzie do filtrowania rekordów. Użyj tego członka danych nie ma zastosowania do tabeli typu zestawy rekordów. Wykorzystanie m_strFilter jest ignorowany podczas otwierania zestaw rekordów za pomocą wskaźnika CDaoQueryDef.

Użyj formatu daty U.S. (miesiąc dzień rok) podczas filtrowania pola zawierające daty, nawet jeśli nie jest używana amerykańska wersja aparatu bazy danych Microsoft Jet; w przeciwnym razie dane nie mogą być filtrowane, zgodnie z oczekiwaniami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wybierania rekordów, zobacz artykuł DAO kwerendy: kwerendy filtrowania i Parameterizing w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „Właściwość Filter"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::m_strSort

Index