CDaoRecordset::m_nFields

Uwagi

Zawiera liczbę członków danych pola w klasie rekordów i liczba kolumn wybranego przez zestaw rekordów źródła danych. Konstruktora dla klasy rekordów musi zainicjować m_nFields z poprawną liczbę statycznie powiązaną pola. ClassWizard zapisuje ten inicjujących dla Ciebie, używany do zadeklarować własną klasę rekordów. Również można ją ręcznie napisać.

Ramach używa tego numeru do zarządzania interakcją między członkami dane pole i odpowiadających im kolumn bieżącego rekordu w źródle danych.

Uwaganbsp;  &Numer ten musi odpowiadać liczbie kolumn wyjściowych zarejestrowane w DoFieldExchange po wywołaniu SetFieldType z parametrem CDaoFieldExchange::outputColumn.

Można tworzyć powiązania kolumny dynamicznie w ramach CDaoRecordset::GetFieldValue i CDaoRecordset::SetFieldValue, jak wyjaśniono w artykule zestawu rekordów DAO: wiążące dynamicznie rekordy. Jeśli użytkownik nie trzeba zwiększyć licznik w m_nFields aby odzwierciedlać liczbę DFX funkcja wywołuje w funkcji członek DoFieldExchange.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł DAO rekord pola wymiany (DFX) w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::SetFieldValue, CDaoRecordset::GetFieldValue

Index