CDaoRecordset::GetValidationRule

CString GetValidationRule ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Obiekt CString , zawierającego wartość, która sprawdza poprawność danych w rekordzie, ich zmianie lub dodane do tabeli.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby określić reguły używane do sprawdzania poprawności danych. Ta reguła jest oparte na tekście i jest stosowane zawsze, gdy zmienił jej tabeli Yródłowej. Jeśli dane nie jest legalne, MFC zgłasza wyjątek. Zwrócony komunikat jest tekst właściwość ValidationText podstawowej obiektu pola, jeśli określony lub tekst wyrażenie określone przez właściwość ValidationRule (RegułaPoprawności) podstawowego obiektu pola. Wywołanie GetValidationText Aby uzyskać tekst komunikatu o błędzie.

Na przykład pola w rekordzie, która wymaga dnia miesiąca mogą mieć reguły sprawdzania poprawności takie jak "dzień pomiędzy 1 A 31."

Aby uzyskać więcej i&nformacji na aboutnbsp; tworzenie zestawów rekordów, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: tworzenie zestawów rekordów w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „właściwości ValidationRule"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::GetValidationText

Index