CDaoRecordset::GetParamValue

wirtualnej COleVariant GetParamValue ( int nIndex );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

wirtualnej COleVariant GetParamValue (LPCTSTR lpszName );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Obiekt klasy COleVariant , która zawiera wartości parametru.

Parametry

nIndex

Liczbowe pozycji parametru podstawowego obiektu DAOParameter.

lpszName

Nazwa parametru, którego wartość ma.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do pobierania bieżącej wartości określonych parametrów przechowywanych w obiekcie DAOParameter leżących u podstaw rozliczeń. Można uzyskać dostęp parametr nazwa lub położenia numeryczne w kolekcji.

Aby uzyskać więcej informacji o parametrach, zobacz artykuł DAO kwerendy: kwerendy filtrowania i Parameterizing w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „parametr obiektu"w pomocy DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::SetParamValue, CDaoRecordset::m_nParams

Index