CDaoRecordset::GetBookmark

COleVariant GetBookmark ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Zwraca wartość reprezentujące zakładki w bieżącym rekordzie.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do uzyskania wartości zakładki w określonego rekordu. Podczas tworzenia obiektu recordset zostanie utworzony lub otwarty, każdego z jej rekordów już ma unikatową zakładką, jeśli je obsługuje. Wywołanie CanBookmark ustalenie, czy zestaw rekordów obsługuje zakładki.

Można zapisać zakładkę dla bieżącego rekordu przez przypisanie wartości zakładki do obiektu COleVariant . Aby szybko powrócić do tego rekordu w dowolnym momencie po przeniesieniu do innego rekordu, wywołanie SetBookmark z parametrem odpowiadające wartości tego obiektu COleVariant.

Aby uzyskać więcej informacji na temat znajdowania rekordów, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: nawigacji zestawu rekordów w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „zakładki właściwości"w pomocy DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::SetBookmark, CDaoRecordset::CanBookmark

Index