CDaoRecordset::FindPrev

BOOL FindPrev (LPCTSTR lpszFilter );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli znaleziono pasujących rekordów, inaczej 0.

Parametry

lpszFilter

Wyrażenie tekstowe (takie jak klauzuli WHERE w instrukcji SQL bez wyrazu, w którym) używane do zlokalizowania rekordu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek Znajdź poprzedni rekord, który odpowiada określony warunek. Funkcja Państwa FindPrev rozpoczyna wyszukiwanie w bieżącym rekordzie i wyszukiwania wstecz na początku zestawu rekordów.

Jeśli chcesz dołączyć wszystkich rekordów w kwerendzie wyszukiwania (nie tylko tych, które spełniają określony warunek) skorzystać z jednej z operacji przenoszenia do przenoszenia między rekordami. Aby zlokalizować rekord w zestawie rekordów typu tabela, wywołania funkcji członek Seek.

Jeżeli nie znajduje się rekordów spełniających kryteria, bieżący wskaźnik rekordu jest nieokreślony, a FindPrev zwraca wartość zero. Jeśli zestaw rekordów zawiera więcej niż jeden rekord, który spełnia kryteria, FindFirst lokalizuje pierwszego wystąpienia, ZnajdYNastępny lokalizuje następne wystąpienie itd.

Przestroga   Jeśli edytujesz bieżący rekord, należy upewnić się, czy zapisać zmiany przez wywołanie funkcji członek aktualizacji , zanim zostanie przeniesiony do innego rekordu. Jeśli zostanie przeniesiony do innego rekordu bez aktualizowania, zmiany zostaną utracone bez ostrzeżenia.

Za pomocą jednej operacji znajdowania nie jest taki sam, jak wywoływanie MoveFirst lub MoveNext, jednak co po prostu czyni pierwszego lub następnego rekordu bieżącego bez określania warunku. Można wykonać operację wyszukiwania z operacji przenoszenia.

Pamiętać następujące przy użyciu operacji znajdowania:

Aby uzyskać więcej informacji na temat znajdowania rekordów, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: nawigacji zestawu rekordów w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „FindFirst, FindLast, ZnajdYNastępny, FindPrevious metody"w pomocy DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDaoRecordset::Find, CDaoRecordset::FindFirst, CDaoRecordset::FindLast, CDaoRecordset::Find&Next

Index