CDaoQueryDef::SetSQL

void SetSQL (LPCTSTR lpszSQL );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

lpszSQL

Ciąg zawierający pełną instrukcję SQL, nadające się do wykonania. Składnia tego ciągu zależy od systemu DBMS, elementy docelowe kwerendy. Omówienie składnia używana w aparacie bazy danych Microsoft Jet zobacz temat "Budowanie sprawozdań w kod SQL" w pomocy programu DAO.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić instrukcja SQL obiektu querydef wykonuje. Typowym zastosowaniem SetSQL jest konfigurowanie obiektu querydef do użytku w kwerendzie przekazującej SQL. (Dla składni kwerendy przekazujące SQL w docelowym systemie DBMS, zobacz dokumentację systemu DBMS).

Aby uzyskać informacje o querydefs, zobacz artykuł DAO Querydef w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu SQL zobacz tematy „właściwości SQL","Microsoft Jet bazy danych aparatu SQL dane typy"i"Kwerend bazy danych z w kod SQL"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoQueryDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDaoQueryDef::GetSQL, CDaoQueryDef::Set&Name, CDaoQueryDef::SetConnect, CDaoQueryDef::SetODBCTimeout, CDaoQueryDef::SetReturnsRecords

Index