CDaoQueryDef::SetReturnsRecords

void SetReturnsRecords (BOOL bReturnsRecords );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

bReturnsRecords

Przekazać wartość TRUE , jeśli kwerendy na zewnętrznej bazy danych rekordy; w przeciwnym razie wartość FAŁSZ.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek jako część procesu konfigurowania: Kwerenda przekazująca SQL do zewnętrznej bazy danych. W takim przypadku należy utworzyć obiektu querydef i ustawić jego właściwości przy użyciu innych funkcji członek CDaoQueryDef . Aby zapoznać się z opisem zewnętrznych baz danych, zobacz SetConnect.

Aby uzyskać informacje o querydefs, zobacz artykuł DAO Querydef. Uzyskać zewnętrznych źródeł danych, zobacz artykuł DAO zewnętrzne: Praca z zewnętrznych źródeł danych. Zarówno artykuły są w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „Właociwooć ReturnsRecords"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoQueryDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDaoQueryDef::GetReturnsRecords, CDaoQueryDef::Set&Name, CDaoQueryDef::SetSQL, CDaoQueryDef::SetConnect, CDaoQueryDef::SetODBCTimeout

Index