CDaoQueryDef::SetParamValue

void SetP&aramValue (LPCTSTR lpszNameCOleVariantamp stała; varValue );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

void SetP&aramValue (int nOrdinalCOleVariantamp stała; varValue );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

lpszName

Nazwa parametru, którego wartość chcesz ustawić.

varValue

Wartość należy ustawić; patrz uwagi.

nOrdinal

Pozycja porządkowa parametru w kolekcji Parameters querydef. Można uzyskać tę wartość z wywołania GetParameterCount i GetParameterInfo.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić wartość parametru obiektu querydef w czasie wykonywania. Parametr musi już ustanowione z częścią querydef SQL ciąg. Można uzyskać dostęp parametru nazwa lub jego pozycji porządkowej w kolekcji.

Określ wartość należy ustawić jako obiekt COleVariant . Uzyskać informacje o ustawianiu żądaną wartość i typ obiektu COleVariant , klasa COleVariant.

Do przykładów i więcej informacji na temat parametryzacja kwerend, zobacz artykuł DAO kwerendy: kwerendy filtrowania i Parameterizing w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „parametry deklaracji (SQL) "w pomocy DAO.

Omówie&nie CDaoQueryDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoQueryDef::GetParamValue

Index