CDaoQueryDef::IsOpen

(BOOL IsOpen) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli obiekt CDaoQueryDef jest obecnie otwarty; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Członkowskie do określenia, czy obiekt CDaoQueryDef jest obecnie otwarty. Querydef musi być w stanie otwartym, przed jej użyciem wywołać wykonywanie lub utworzyć obiektu CDaoRecordset . Aby umieścić querydef w stanie otwartym wywołania Tworzenie (dla nowych querydef) lub Otwórz (dla istniejących querydef).

Aby uzyskać informacje o querydefs, zobacz artykuł DAO Querydef w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoQueryDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index