CDaoQueryDef::GetType

krótkie GetType ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Typ kwerendy zdefiniowane przez obiektu querydef. Dla wartości zobacz uwagi.

Uwagi

Wywołania funkcji tego Państwa w celu określenia typu kwerendy obiektu QueryDef. Typ kwerendy jest ustawiany przez co można określić w ciągu SQL querydef podczas tworzenia obiektu querydef lub wywołania istniejących querydef SetSQL Członkowskie funkcji. Typ kwerendy zwracana przez tę funkcję może mieć jedną z następujących wartości:

Uwaga   Aby utworzyć kwerendy przekazujące SQL, nie należy ustawić stała dbSQLPassThrough . To jest ustawiana automatycznie przez aparat bazy danych Microsoft Jet przy tworzeniu obiektu querydef i ustawić ciąg połączenia.

Dla informacji na temat ciągów znaków SQL zobacz GetSQL. Informacje dotyczące typów kwerend zobacz wykonywanie.

Omówie&nie CDaoQueryDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index