CDaoQueryDef::GetParamValue

COleVariant GetParamValue (LPCTSTRlpszName );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

COleVariant GetParamValue (int nIndex );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Obiekt klasy COleVariant , która zawiera wartości parametru.

Parametry

lpszName

Nazwa parametru, którego wartość chcesz, wyszukiwanie według nazwy.

nIndex

Indeksu parametru w kolekcji Parameters querydef, wyszukiwanie przez indeks. Można uzyskać tę wartość z wywołania GetParameterCount i GetParameterInfo.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby pobrać obecną wartość parametru określonej przechowywane w kolekcji Parameters querydef. Można uzyskać dostęp parametru nazwa lub jego pozycji porządkowej w kolekcji.

Do przykładów i więcej informacji na temat parametryzacja kwerend, zobacz artykuł DAO kwerendy: kwerendy filtrowania i Parameterizing w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „parametry deklaracji (SQL) "w pomocy DAO.

Omówie&nie CDaoQueryDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoQueryDef::SetParamValue

Index