CDaoQueryDef::GetName

CString GetName ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Nazwa kwerendy.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa pobrać nazwę kwerendy, reprezentowane przez obiektu querydef. QueryDef nazwy są unikatowe nazwy zdefiniowane przez użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat querydef nazw zobacz temat "Właściwość Name" w pomocy programu DAO.

Aby uzyskać informacje o querydefs, zobacz artykuł DAO Querydef w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoQueryDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDaoQueryDef::Set&Name, CDaoQueryDef::GetSQL, CDaoQueryDef::GetReturnsRecords, CDaoQueryDef::GetODBCTimeout

Index