CDaoQueryDef::GetDateLastUpdated

COleDateTime GetDateLastUpdated ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Obiekt COleDateTime , zawierający datę i godzinę obiektu querydef ostatnio został zaktualizowany.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskać daty obiektu querydef został zaktualizowany — gdy żadnej z jej właściwości zostały zmienione, takie jak nazwa, jego ciąg SQL lub jego ciąg połączenia.

Aby uzyskać informacje o querydefs, zobacz artykuł DAO Querydef w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „DataUtworzenia, właściwości LastUpdated"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoQueryDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoQueryDef::GetDateCreated

Index