CDaoQueryDef::CDaoQueryDef

CDaoQueryDef (CDaoDatabase * pDatabase );

Parametry

pDatabase

Wskaźnik otwarty obiekt CDaoDatabase.

Uwagi

Tworzy obiekt CDaoQueryDef . Obiekt może reprezentować istniejące querydef przechowywane w kolekcji QueryDefs bazy danych, Nowa kwerenda ma być przechowywana w kolekcji lub kwerendę czasowe nie mają być przechowywane. Następnym krokiem jest zależny od typu querydef:

Aby ustawić atrybuty obiektu querydef, można użyć SetName, SetSQL, SetConnect, SetODBCTimeouti SetReturnsRecords Członkowskie funkcje.

Po zakończeniu obiektu querydef, wywołanie jego bliskie funkcji składowej. Jeśli wskaźnik do obiektu querydef, użyj operatora usunąć zniszczenie obiektu C++.

Aby uzyskać informacje o querydefs, zobacz artykuł DAO Querydef w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoQueryDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDaoQueryDef::GetConnect, CDaoQueryDef::GetDateCreated, CDaoQueryDef::GetDateLastUpdated, CDaoQueryDef::Get&Name, CDaoQueryDef::GetODBCTimeout, CDaoQueryDef::GetReturnsRecords, CDaoQueryDef::GetSQL

Index