CDaoQueryDef::Append

void wirtualnego dołączyć ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek po wywołania Tworzenie do utworzenia nowego obiektu querydef. Dołącz zapisuje obiektu querydef w bazie danych przez dołączenie obiekt do kolekcji QueryDefs bazy danych. Możesz użyć obiektu querydef jako tymczasowy obiekt bez dołączenie jej, ale jeśli chcesz, aby utrwalić, należy wywołać Dołącz.

Próba dołączyć obiektu querydef tymczasowe MFC zgłasza wyjątek typu CDaoException.

Aby uzyskać informacje o querydefs, zobacz artykuł DAO Querydef w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoQueryDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index