CDaoDatabase::m_pDAODatabase

Uwagi

Zawiera wskaźnik z interfejsem OLE dla obiektu bazy danych DAO, leżących u podstaw obiektu CDaoDatabase . Użyj tego wskaźnika, jeśli zachodzi potrzeba bezpośredni dostęp interfejsu DAO.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obiektów DAO baz danych, zobacz artykuł Bazy danych DAO w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać informacje dotyczące wywoływania obiektów DAO bezpośrednio, zobacz technicznych Uwaga 54.

Omówie&nie CDaoDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index