CDaoDatabase::GetVersion

CString GetVersion ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

CString , która wskazuje wersję pliku bazy danych skojarzone z obiektem.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek wersję pliku bazy danych Microsoft Jet. Zwrócona wartość reprezentuje numer wersji w postaci "major.minor"; na przykład "3.0". Numer wersji produktu (na przykład 3.0) składa się z numeru wersji (3), okres i numer wersji (0). Wersje do daty są 1.0, 1.1, 2.0 i 3.0.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obiektów bazy danych, zobacz artykuł Bazy danych DAO w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „Właściwość Version"w pomocy DAO.

Omówie&nie CDaoDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index