CDaoDatabase::GetQueryDefCount

krótkie (GetQueryDefCount);
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Liczba kwerend zdefiniowane w bazie danych.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa pobrać liczba kwerend zdefiniowane w kolekcji QueryDefs bazy danych. GetQueryDefCount jest użyteczne, jeśli trzeba pętli wszystkich querydefs w kolekcji QueryDefs. Aby uzyskać informacje o danej kwerendy w kolekcji, zobacz GetQueryDefInfo.

Dla informacji na temat kwerend i querydef obiektów, zobacz artykuły DAO kwerend i DAO QueryDef. Zarówno artykuły są w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index