CDaoDatabase::CDaoDatabase

CDaoDatabase (CDaoWorkspace * pWorkspace = NULL);

Parametry

pWorkspace

Wskaźnik do obiektu CDaoWorkspace , który będzie zawierał nowy obiekt bazy danych. Jeśli akceptujesz domyślna wartość NULL, konstruktora tworzy tymczasowy obiekt CDaoWorkspace , który korzysta domyślna przestrzeń robocza DAO. Można uzyskać wskaźnik do obiektu obszaru roboczego, za pośrednictwem Państwa danych m_pWorkspace.

Uwagi

Tworzy obiekt CDaoDatabase . Po konstruowania obiektu, jeśli tworzysz nowe Microsoft Jet (.MDB) bazy danych, wywołanie funkcji składowej Tworzenie obiektu. Jeśli jesteś, zamiast otwarcie istniejącej bazy danych, wywołanie funkcji członek Open obiektu.

Po zakończeniu z obiektu, należy wywołać jej bliskich funkcję Państwa i następnie zniszczenie obiektu CDaoDatabase.

Może znajdziesz tego dogodnym rozwiązaniem osadzić obiekt CDaoDatabase w klasie dokumentu.

Uwaga   Obiekt CDaoDatabase jest również tworzone niejawnie, jeśli otworzysz obiekt CDaoRecordset bez wskaźnika do istniejącego obiektu CDaoDatabase . Ten obiekt bazy danych jest zamknięty po zamknięciu obiektu recordset.

Aby uzyskać informacje o obszarach roboczych, zobacz artykuł DAO obszaru roboczego. Dla informacji na temat używania CDaoDatabase obiektów, zobacz artykuł Bazy danych DAO. Artykuły te są w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoDatabase |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index