CCtrlView

Klasa CCtrlView i jego pochodne, CEditView, CListView, CTreeViewi CRichEditView, dostosowanie architektury Widok dokumentu do nowych formantów wspólnej obsługiwane przez Windows 95 i Windows NT w wersji 3.51 i później. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących architektury Widok dokumentu, zobacz Widok i dokumentu architektury tematy w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxwin.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CTreeView, CListView, CRichEditView

Index