CCtrlView::CCtrlView

CCtrlView (LPCTSTR lpszClass, DWORD dwStyle );

Parametry

lpszClass

Nazwa klasy Windows klasy widoku.

dwStyle

Styl klasy widoku.

Uwagi

Tworzy obiekt CCtrlView . Ramach wywołania konstruktora, gdy tworzone jest nowe okno ramkę lub okno dzieli się. Zastąpić CView::OnInitialUpdate zainicjować widoku po dokument jest załączony. Wywołanie CWnd::Create lub CWnd::CreateEx , aby utworzyć obiekt systemu Windows.

Omówie&nie CCtrlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWnd::PreCreateWindow

Index