CCriticalSection::Lock

BOOL Lock);

BOOL Lock (DWORD dwTimeout );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja zakończyła się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

dwTimeout

Zablokuj ignoruje tę wartość parametru.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby uzyskać dostęp do obiektu sekcji krytycznej. Lock jest wywołanie blokowania, który nie zwróci aż do obiektu sekcji krytycznej jest sygnalizowane (staje się dostępna).

Jeżeli konieczne są czasu oczekiwania, można użyć obiektu CMutex zamiast obiektu CCriticalSection.

Omówienie CCriticalSection |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSingleLock::Lock

Index