CControlBar::EnableDocking

nieważne EnableDocking ( DWORD dwStyle );

Parametry

dwStyle

Określa, czy pasek sterowania obsługuje, dokowanie i stronach jego okno nadrzędne, do którego może być zadokowany pasek sterowania, jeśli obsługiwane. Może być jeden lub więcej z poniższych:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji umożliwiających pasek sterowania, aby być zadokowany. Stronach określono musi odpowiadać jeden z boków włączone dokowania w oknie ramki docelowej lub pasek sterowania nie może być zadokowany u okno ramki.

Omówienie CControlBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CFrameWnd::EnableDocking, CFrameWnd::DockControlBar, CFrameWnd::FloatControlBar, CControlBar::SetBarStyle

Index