CCommandLineInfo

Pomoce klasy CCommandLineInfo podczas analizowania wiersza polecenia przy uruchamianiu aplikacji.

Aplikacja MFC utworzy zazwyczaj lokalne wystąpienie tej klasy w funkcji InitInstance jej obiektu application. Ten obiekt jest następnie przekazywany do CWinApp::ParseCommandLine, które wielokrotnie wywołuje ParseParam do wypełnienia obiektu CCommandLineInfo . Obiekt CCommandLineInfo jest następnie przekazywany do CWinApp::ProcessShellCommand do obsługi argumentów wiersza polecenia i flagi.

Można użyć tego obiektu do hermetyzacji następujące opcje wiersza polecenia i parametry:

Argument wiersza polecenia Polecenie wykonane
app Nowy plik.
app nazwa_pliku Otwórz plik.
app /p nazwa_pliku Pliku wydruku na drukarce domyślnej.
app /pt nazwę drukarki sterownik portu Wydrukować plik do określonej drukarki.
app / DDE / Uruchom komputer i poczekać na polecenia DDE.
app /Automation Uruchomienia jako serwer automatyzacji OLE.
app / Osadzania Uruchomienia edytować element OLE osadzonych.

Nowa klasa wynikają z CCommandLineInfo do obsługi innych flagi i wartości parametrów. Zastąpić ParseParam do obsługi nowych flag.

# include lt;afxwin.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CWinApp::ParseCommandLine, CWinApp::ProcessShellCommand

Index