CCommandLineInfo::CCommandLineInfo

(CCommandLineInfo);

Uwagi

Ten konstruktor tworzy obiekt CCommandLineInfo z wartościami domyślnymi. Wartość domyślna to Pokaż ekran powitalny (m_bShowSplash = TRUE) i wykonaj polecenie Nowy w menu Plik (m_nShellCommand = NewFile).

Ramy aplikacja wywołuje ParseParam do wypełniania danych członków tego obiektu.

Omówienie CCommandLineInfo |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CCommandLineInfo::ParseParam

Index