CComboBoxEx::SetItem

BOOL SetItem (const COMBOBOXEXITEM * pCBItem );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli operacja powiodła się; inny sposób 0.

Parametry

pCBItem

Wskaźnik struktury COMBOBOXEXITEM , który będzie odbierał dane elementu.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje funkcje wiadomości CBEM_SETITEM, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CComboBoxEx |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CComboBoxEx::GetItem, CComboBoxEx::InsertItem

Index