CComboBoxEx::GetItem

BOOL GetItem (COMBOBOXEXITEM * pCBItem );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli operacja powiodła się; inny sposób 0.

Parametry

pCBItem

Wskaźnik struktury COMBOBOXEXITEM , który będzie odbierał dane elementu.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje funkcje wiadomości CBEM_GETITEM, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CComboBoxEx |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CComboBoxEx::SetItem, CComboBoxEx::InsertItem

Index