CComboBoxEx::DeleteItem

int DeleteItem (int iIndex );

Wartość zwracany

Liczba elementów pozostała w formancie. Jeśli iIndex jest nieprawidłowy, funkcja zwraca CB_ERR.

Parametry

iIndex

Indeksu elementu do usunięcia.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje funkcje wiadomości CBEM_DELETEITEM, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy. Podczas wywoływania DeleteItem, WM_NOTIFY wiadomość z powiadomieniem CBEN_DELETEITEM będą wysyłane do okna nadrzędnego.

Omówie&nie CComboBoxEx |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index