CComboBoxEx::Create

Tworzenie BOOL (DWORD dwStyleRECT& stała;RectCWnd *,pParentWndUINTnID );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli obiekt został utworzony pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

dwStyle

Określa kombinację kombi pole style zastosowane do pola kombi. Zobacz uwagi poniżej, aby uzyskać więcej informacji o stylach.

rect

Odwołanie do obiektu CRect lub RECT struktury, która jest położenie i rozmiar pola kombi.

pParentWnd

Wskaźnik do obiektu CWnd , który jest okno nadrzędne pola kombi (zazwyczaj CDialog). Nie może być ZEROWY.

nID

Określa identyfikator formantu pola kombi.

Uwagi

Tworzenie obiektu CComboBoxEx w dwóch etapach:

  1. Wywołanie CComboBoxEx do konstruowania obiektu CComboBoxEx.

  2. Wywołanie tej funkcji członek, który tworzy rozszerzone pole kombi systemu Windows i dołącza go do obiektu CComboBoxEx.

Po wywołaniu TworzenieMFC inicjuje wspólnej kontroli.

Podczas tworzenia pola kombi, można określić jednego lub wszystkich z następujących stylów pola kombi:

Wszystkie i&nne style przekazywane podczas tworzenia okna są ignorowane. Kontrola ComboBoxEx obsługuje również rozszerzone style, które zapewniają dodatkowe funkcje. Style te opisane są w ComboBoxEx kontroli rozszerzone style, w .nbsp SDK platformy; Ustaw te style przez wywołanie SetExtendedStyle.

Omówie&nie CComboBoxEx |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CComboBoxEx::CComboBoxEx

Index