CComboBox::SetItemHeight

int SetItemHeight ( int nIndex, UINT cyItemHeight );

Wartość zwracany

CB_ERR Jeżeli indeks lub wysokość jest nieprawidłowa; inny sposób 0.

Parametry

nIndex

Określa, czy ustawiono wysokość elementów listy lub wysokość formant edycji (lub tekst statyczny) część pola kombi.

Jeśli pole kombi zostało zapisane w stylu CBS_OWNERDRAWVARIABLE , nIndex określa indeksu elementu listy, którego wysokość jest ustalana; w przeciwnym razie nIndex musi być równy 0 i określi wysokość wszystkich elementów listy.

Jeśli nIndex jest –1, wysokość porcji statyczny tekst lub formancie edycyjnym pola kombi ma zostać utworzona.

cyItemHeight

Określa wysokość w pikselach, części pola kombi zidentyfikowane przez nIndex.

Uwagi

Wywołać funkcję Państwa SetItemHeight , aby ustawić wysokość elementów listy w polu kombi lub wysokość formant edycji (lub tekst statyczny) część pola kombi.

Wysokość formant edycji (lub tekst statyczny) część pola kombi jest ustawiony niezależnie od wysokości elementów listy. Aplikacja musi zapewnić, że wysokość porcji formant edycji (lub tekst statyczny) nie jest mniejsza niż wysokość elementu określonego pola listy.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::GetItemHeight, WM_MEASUREITEM, CB_SETITEMHEIGHT

Index